Sme súkromné zariadenie pre deti 2 – 6 ročné s celoročnou prevádzkou od 7.30hod. do 17.30hod. Do zariadenia sa deti prijímajú počas celého roka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Cieľom nášej súkromnej škôlky je plnohodnotný a všestranný vývoj osobnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho individualitu a osobnostnú orientáciu. Podporujeme samostatnú prácu detí, pristupujeme k deťom citlivo a vhodnou motiváciou. Vytvárame podmienky pre zdravý duševný a fyzický vývoj detí. Deťom poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby utvárala stimulujúce prostredie pre celkový rozvoj dieťaťa. Samozrejmosťou je úzka spolupráca rodiča a pedagóga.

Deťom poskytujeme zdravé prostredie, zdravú stravu a dostatok pohybovej aktivity. V našej škôlke získajú deti základy anglického prípadne nemeckého jazyka prostredníctvom hravej formy výučby a komunikácie počas celého dňa.

Prioritou našej súkromnej škôlky je vytvárať partnerský vzťah k dieťaťu, dať mu možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať a tak podporovať jeho sebavedomie.

Pri výchove a vzdelávaní vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 schválení Ministerstvom školstva.

Súčasťou škôlky je priestranný dvor, ktorý svojou vybavenosťou ponúka deťom plnohodnotné využitie času, stráveného na čerstvom vzduchu. Veľkou výhodou je blízky horský park umožňuje deťom bližšie spoznávať prírodu a tráviť pobyt vonku na čerstvom vzduchu.

Organizujeme návštevy rôznych podujatí, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD.