• Naša škôlka je schválená regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky.
  • Blízkosť Horského parku (20m).
  • Pravidelne a individuálne konzultácie s rodičmi.
  • O deti sa stará kvalifikovaný pedagogický, milý a zodpovedný personál so skúsenosťami a praxou.
  • Vzdelávanie prebieha formou hry, pohybových, hudobných a výtvarných aktivít. Dôraz kladieme na rozvíjanie slovnej zásoby, ktorá je nesmierne dôležitá pre základy komunikácie.  Využívame čítanie rozprávok, básní, pesničky, riekanky…
  • Využívame individuálny prístup ku každému dieťaťu.
  • Deti si osvojujú správne hygienické návyky (umývanie rúk, zúbkov) a návyky pri stolovaní, učia sa pripraviť si správne príbor, tanier…
  • Komunikácia prebieha počas celého dňa v anglickom a slovenskom jazyku.
  • Plnohodnotná a vyvážená strava, každý deň ovocie a zelenina plné vitamínov.
  • Deti vo veku 5-6 rokov pripravujeme na povinnú školskú dochádzku, tak aby dosiahli kompetencie dieťaťa predškolského veku (psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné a informačné kompetencie). V súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárneho vzdelávania. Deti pracujú s pracovnými zošitmi, ktoré sú vypracované podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.